LİNKLER
Odalar ve borsalar
 Gazete - Haber - TV
Devlet
Ekonomi
İHALE DETAYI
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü sınırları içindeki Kadırga Koyunda bulunan tapunun 72.43 F pafta 1347 parselinde kayıtlı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait toplam 4440 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan tesisler 25 yıl süre ile otel ve turizme yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince kiraya verilecektir.
2) İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.
3) İhale 09.03.2010 tarihinde saat 14.00 da İl Özel İdaresinin Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinde Valilik Yanı-Çanakkale adresindeki toplantı salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle yapılacaktır.
4) Taşınmazın 25 yıllık tahmini kira bedeli 1.200.000,00 TL (Birmilyonikiyüzbin Lira) olup geçici teminatı 36.000,00 TL (Otuzaltıbin Lira) dır.
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;
- T.C. vatandaşı olmak,
- Vergi mükellefi olduğunu ve vergi borcu bulunmadığını gösterir belge aslı
ya da noter tasdikli örneği,
- Vekaleten katılacak gerçek kişilerde noter onaylı vekaletname,
- Tüzelkişilerde tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ya da noter onaylı sureti,
- Gerçek kişilerde son üç ay içinde alınmış ikametgah belgesi, tüzel kişilerde ticaret sicil kaydını gösterir belge aslı ya da noter onaylı örneği,
- Geçici teminat.
6- İlanen duyurulur.

Haberler & Duyurular
ANKET
Borsamızın duyuru ve faaliyetlerinin size hangi yolla ulaşmasını tercih edersiniz?
E-POSTA BÜLTENİ